หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยและประกอบการสมัครงานทุกปี โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์

Back to Portfolio