หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


การอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe illustrator cs6


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ การอบรมการใช้งานโปรแกรม adobe illustrator cs6 วิทยากรโดย อจ.จักภพ พานิช

Back to Portfolio