หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ค่าย bizcom จิตอาสาสร้างฝาย


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ อบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2560 22 มิถุนายน 2560

Back to Portfolio