หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ


งานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความพร้อมของนศ. สู่การพัฒนาอาชีพ อบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2560 26 เมษายน 2560

Back to Portfolio