หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โครงการรับน้องมหัศจรรย์สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โครงการรับน้องมหัศจรรย์สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/pg/BusinessComputerFMSURU/photos/

Back to Portfolio