#

เรื่อง

xpiimysk
xpiimysk
xpiimysk
snvmjvac
response.write(9288089NONONO9093257)
"+response.write(9288089NONONO9093257)+"
sppugejg
grwcyekx
sppugejg
grwcyekx
sppugejg
grwcyekx
sppugejg
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
sppugejg
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
set|set&set
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
aqnmwsia
"set|set&set"
aqnmwsia
set|set&set
`set|set&set`
;set|set&set;
aqnmwsia
aqnmwsia
aqnmwsia
kbdqhqgl
aqnmwsia
kbdqhqgl
kbdqhqgl
kbdqhqgl
Array
kbdqhqgl
VWFzYU02S04=
kbdqhqgl
qocsahpm
kbdqhqgl
ggentdaq
qocsahpm
qocsahpm
qocsahpm
enoknnhl&n904661=v934067
qocsahpm
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
kbdqhqgl
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
vshgidim
kbdqhqgl
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
vshgidim
kbdqhqgl
testasp.vulnweb.com
vshgidim
../../../../../../../../../../windows/win.ini
../../../../../../../../../../boot.ini
)
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
aqtlxfbw
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
WEB-INF/web.xml?
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
ymjtxjti
ymjtxjti
WEB-INFweb.xml?
ulsngpuh
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
qkjapxqg
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
http://hitqrvFRzSzEU.bxss.me/
ulsngpuh
wqdskdgr
ulsngpuh
kvukjhsn
dcwwwumo
ulsngpuh
www.vulnweb.com
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ulsngpuh
ulsngpuh
add_vdo.php
add_vdo.php
uokrexxb
add_vdo.php/.