หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน รายละเอียด งาน
ผลงานนักศึกษา โครงการ Pitching ระดับประเทศ โครงการ Startup League 2017 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนศ. ทั้ง 4 ทีม ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Startup League และได้ผ่านการแข่งขันในระดับประเทศ โครงการ Startup League 2017 การพัฒนา APP One More Size Plus
ผลงานนักศึกษา ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นและเป็นตัวแทน 1 ใน 6 ทีม สายสังคม ของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คู่มือการเล่นหุ้นสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่
ผลงานนักศึกษา รางวัลคุณพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู รางวัลคุณพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู รางวัลคุณพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู