หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน รายละเอียด งาน
ผลงานนักศึกษา การแข่งขันการประกวดแผนการศึกาาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาวุธ ขันธวิธี และทีมได้เข้าร่วมการแข่งขั้นในการประกวดแผนการศึกาาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Pack for Green
ผลงานนักศึกษา การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวตวณิชย์ ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 นายดาวุธ ขันธวิธิ และทีม ได้เข้าร่วมการแข่งขั้นโครงการเส้นทางสู่นวตวณิชย์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากอุทยานวิทยาษสสตร์แบะเทโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Pack for Green
ผลงานนักศึกษา การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพุธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศีกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน ได้จัดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบ่างประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ บรมราชินีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตบันฑิตที่ออกฝึกสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภท Poster Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ คือ นางสาวชลิดา จันทร์ทอง การจัดการระบบเอกสารและงานบัญชี ของบริษัท วสุนทรา ออย์ จำกัด