หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน รายละเอียด งาน
ผลงานนักศึกษา Start Up Thailand League 2017 นศ.เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน Start Up ระดับมหาวิทยาลัย และได้รับคัดเลือก 1 ใน 20 ทีม ได้รับรางวัล 10,000 บาท และได้ไปแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งสนับสนุนรางวัลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ด้านการตลาด การดำเนินงานทางบัญชี การเงิน ด้านเทคนิคและการเขียนแผนธุรกิจได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ได้รับรางวัลทีมละ 100,000 บาท Co-Locate
ผลงานอาจารย์ หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม หมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน และเกิดนวัตกรรมใหม่ที่มาจากชุมชน พร้อมสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เครียง สมควรได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์