หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน รายละเอียด งาน
ผลงานนักศึกษา การประกวดแข่งขัน Smart Start Up นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Pitching ผ่านเกณฑ์การแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท ทีม Baby Boss
ผลงานนักศึกษา การประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market (R2M) ประจำปี 2560 นายภานุวัฒน์ สาคูเมือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม PACK FOR GREEN ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market (R2M) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 30,000 บาท และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M 2017) ในระดับประเทศ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสงขลา ทีม PACK FOR GREEN
ผลงานนักศึกษา การประกวดแข่งขันโครงการ Startup Thailand league 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกรรณิการ์ สายแปง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทีม Doreen Skin Care เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Startup Thailand league 2017 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทีม Doreen Skin Care
ผลงานนักศึกษา การแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ณ สนามแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวอชิรญา อินตีป นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทีม Chicztyle ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ณ สนามแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท ทีม Chicztyle
ผลงานนักศึกษา การแข่งขัน Startup Thailand League ณ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นายภาณุวัฒน์ สาคูเมือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม Pack for Clear เป็นทีมตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ติด 1 ใน 18 ทีมที่ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League ณ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยมีทีมที่แข่งขันทั้งหมด 41 ทีม ทีม Pack for Clear
ผลงานอาจารย์ การจัดการความรู้วิถีชีวิติชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. งานวิจัยเรื่องการจัดการความรู้วิถีชีวิติชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (นำเสนอในรูปแบบโปรเตอร์) การจัดการความรู้วิถีชีวิติชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
ผลงานอาจารย์ การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วิไลวรรณ ศรีหาตา สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียรและคณะ. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุน นำเสนองานวิจัยในงานวันราชภัฏวิชาการ 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน