หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน
โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยและประกอบการสมัครงานทุกปี โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ อ่านต่อ
โครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐาน CEFR ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อ่านต่อ
โครงการอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และบทบาทหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จัดอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และบทบาทหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนแก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความรู้ อ่านต่อ
โครงการ International Summer Academy ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน อ่านต่อ