หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


# ประเภท หัวเรื่อง/ชื่อผลงาน
"โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดในศตวรรษที่ 21" สถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลก ทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยม ในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้นการบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ มากมาย การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่นี้ ต้องมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งอาจารย์และผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ “กระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(Partnership for 21st Skills: P21.org) ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ สำคัญได้แก่ 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และแก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2.ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและ ปรับตัวมีเป้าหมายของชีวิตและความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีศักยภาพการผลิต และยอมรับการตรวจสอบมีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ 3.ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยีมุ่งเน้นให้มีความสามารถใน การเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการ เชื่อมโยงประเมินและสร้าง สารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการตลาดในการก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบการพัฒนา วิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดคำนวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ อ่านต่อ
โครงการการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีไว้หลายประการ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา นำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการร่วมจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยให้รู้จักการเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล เกิดทักษะชีวิต ทักษะการคิด และกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงมีความเห็นว่าการสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้บังเกิดขึ้นในตัวบุคคลจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเป็นแบบฝึกหัด และกิจกรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะ จึงเป็นการสมควรที่จะจัดโครงการการตลาดเพื่อสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจัดให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ และการให้บริการทางวิชาการ รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังแนวคิด วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเป็นผู้มีจิตอาสา อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้บังเกิดขึ้นในบัณฑิตไทย อ่านต่อ
โครงการ รับน้องแบบสร้างสรรค์ "Marketing for Community" การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องจากบ้าน ครอบครัว ชุมชน เข้า มาใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาต้องพบกับ สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง กระแสสังคมหรือค่านิยม ของสังคมปัจจุบันที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มเพื่อนที่มีหลากหลายพื้นฐานด้านครอบครัว สังคม นอกจากนี้ยังมีกระแสนิยม และการดำเนินชีวิต จากระบบการเรียนแบบมัธยมปลาย ซึ่งมีพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อเข้ามาสู่การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ต้องพบกับการเรียนที่มีความยากและมีความซับซ้อนของเนื้อหา ไม่เพียงแต่การเรียนเท่านั้นหากแต่การ ดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างอิสระ มีเสรีภาพเต็มที่ก็อาจส่งผลให้นักศึกษาปรับตัวได้ยาก ลำบากในการเข้าเรียนใน ระยะแรก ซึ่งถ้านักศึกษาไม่ทักษะชีวิตหรือการเตรียมความพร้อมที่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาจะต้องมีความมานะพยายาม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอดทน จึงจะสำเร็จเป็นนักการตลาดที่ดีและมีคุณภาพ สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษามาจากหลากหลายครอบครัว สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญในช่วงการปรับตัวและการเปลี่ยน ผ่านของชีวิต จึงได้จัดโครงการ “รับน้องแบบสร้างสรรค์ " Marketing for Community” เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อม การปรับตัว แนวทางในการเรียน การใช้เวลา และดำเนินชีวิตในรั้วอุดมศึกษาอย่าง เหมาะสม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนักการตลาดที่ดีพร้อมจะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ต่อไป อ่านต่อ
โครงการ วจ.กีฬาไทย การแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ  จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของหลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยากรจัดการ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในหลักสูตร  ในปี 2560 นี้เอกการตลาดคว้ารางวัล "กีฬาพื้นบ้าน" มาครอง...ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเอกการตลาดทุกชั้นปี
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตการตลาดทุกท่าน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ