หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


Contact Info

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 086-937-6367, 055-416601-20 ต่อ 1500 ต่อ 124
Email: usaneefms@gmail.com
Web:
Facebook: https://www.facebook.com/ComArtsURU/
ID LINE: usanee-uru

แผนที่