หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


Contact Info

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0-5541-6601-20 ต่อ 1500
Email:
Web: www.mng.uru.ac.th
Facebook:
ID LINE:

แผนที่