หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Contact Info

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ FMS210 คณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ : 0860596684
Email: kanyarat.kam@uru.ac.th
Web: http://202.29.52.75/~bizcom/
Facebook: https://www.facebook.com/BusinessComputerFMSURU/
ID LINE:

แผนที่