หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


Contact Info

27 คณะวิทยาการจัดการ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ : 0-5541-6601-20 ต่อ 1500 ต่อ 107
Email: f1_fanggoddess@hotmail.com
Web: http://www.uru.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/Marketing-Uttardit-Rajabhat-University-1947470102176668/
ID LINE: atchavanan

แผนที่