หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


เกี่ยวกับหลักสูตร

            เศรษฐศาสตรบัณฑิต

            ศบ.บ.

            Bachelor of Economics

            B.Econ.

สาขาวิชา

            - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
            - นโยบายสาธารณะและการพัฒนารายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            1. บูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในภาคทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้นโยบายในการประกอบอาชีพ
            2. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพ
            3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
            4. ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
            จุดเด่นของหลักสูตร

            1. โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธุรกิจร่วมด้วย
            2. จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาทุกคนผ่านประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจและทำโครงงานที่นำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในภาคทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้
            3. เน้นการสอนและฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
            อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            1. นักวิชาการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
            2. นักวิชาการสรรพากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี สรรพสามิต นักวิชาการคลัง เจ้าน้าที่จัดสรรประโยชน์ นักวิชาการราชพัสดุ
            3. พนักงานธนาคาร
            4. ผู้ประกอบการรายย่อย/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ