หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

            นศ.บ.

            Bachelor of Communication Arts

            B.Com.Arts.

สาขาวิชา

            1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์โดยยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกจุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะทางที่โดดเด่นเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดการแข่งขันได้อย่างมั่นใจ และพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา