หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


เกี่ยวกับหลักสูตร

            บัญชีบัณฑิต

            บช.บ.

            Bachelor of Accountancy

            B.Acc.

สาขาวิชา

            การบัญชีรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
            
            1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1.1 ปรัชญา
             ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
             1.2 วัตถุประสงค์
            เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
             1.2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
             1.2.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
             1.2.4 มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
             1.2.5 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
            จุดเด่นของหลักสูตร

            เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารทางวิชาชีพบัญชี รวมถึงสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถึงการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ได้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
            ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
             1. นักบัญชีในบริษัทเอกชน
             2. นักบัญชีในสำนักงานบัญชี
             3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของสำนักงานบัญชี
             4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
             5. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
             6. นักบัญชีภาครัฐ
             7. ผู้ให้คำปรึกษาทางการบัญชีและภาษีอากร
             8. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
             9. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
             10. ผู้ตรวจสอบภายใน
             11. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี
             12. นักบัญชีบริหาร/นักบัญชีเพื่อการจัดการ