หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


เกี่ยวกับหลักสูตร

            บริหารธุรกิจบัณฑิต

            บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)

            ฺBachelor of Business Administration Program in Service Business Management

            ฺB.B.A (Service Business Management)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจบริกา่ร มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ พร้อมปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจุดเด่นของหลักสูตร

            มีระบบการดูแลและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านบริการต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ Teach Less Learn More สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลากหลายอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน
            2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานบริการ
            3. เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
            4. พนักงานบริการ
            5. พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
            6. เลขานุการ
            7.ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
            8. พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
            9. ผู้ประกอบการ
            ฯลฯ