หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


เกี่ยวกับหลักสูตร

            บริหารธุรกิจบัณฑิต

            บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

            Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

            B.B.A. (Human Resource Management)

สาขาวิชา

            การบริหารทรัพยากรมนุษย์รายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนเงื่อนไขของ AEC ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการจึงได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานในองค์กรทุกภาคส่วน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพจุดเด่นของหลักสูตร

            บัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุมรอบด้าน
             1. บัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างสอดคล้องกับบริบทขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
             2. บัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนางานด้านบุคคลของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
             บัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานได้อย่างเหมาะสม
             บัณฑิตให้มีจิตสำนึกในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม
            อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            1. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
            2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและวางแผนทรัพยากรมนุษย์
            3. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
            4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
            5. เจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
            6. เจ้าหน้าที่สวัสดิการและค่าตอบแทน
            7. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
            8. พนักงานในหน่ายงานภาครัฐและเอกชน
            9. ผู้ประกอบการ