หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

            บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

            Bachelor of Business Administration (Business Computer)

            B.B.A. (Business Computer)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ และทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต
            
            โครงสร้างของหลักสูตร.....มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ประกอบด้วย (1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาแกนทางบริหารธุรกิจ 33 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิตและ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
            จุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านปฏิบัติการและการวิจัย มีความรอบรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน
            
            โดยในปัจจุบันสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงคุณภาพที่พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน โดยนักศึกษามีความรู้ในด้านการบริหารและงานคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เช่นการพัฒนาการเขียนแอพพิเคชันในโทรศัพท์มือถือ อีกด้วย
            ที่มา The National Association of Colleges and Employers (NACE) วิชาเอกหรือสาขาปริญญาที่พวกเขาต้องการจะจ้างงานในปี 2017 (Top Degrees For Getting Hired In 2017) จากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลกอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
            - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
            - นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Computer Animator) พัฒนาเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ กราฟิก
            - นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
            - นักแก้ปัญหาทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support)
            - ครู อาจารย์ ของรัฐบาลและเอกชน
            - ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ