หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


เกี่ยวกับหลักสูตร

            บริหารธุรกิจบัณฑิต

            บธ.บ.(การตลาด)

            Bachelor of Business Administration Program in Marketing

            B.B.A. (Marketing)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาการตลาดรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ ใฝ่รู้ สามารถคิด วิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้จริง ตลอดจนใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติจุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง (กิจกรรมต่างๆของหลักสูตรได้มาจากความต้องการของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี)
            อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            1. นักการตลาด
            2. นักวิจัยตลาด
            3. ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจ
            4. พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ
            5. พนักงานในหน่วยงานธุรกิจเอกชน
            6. บุคลากรทางการศึกษา