ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา ผ่านสภามหาวิทยาลัย สกอ. รับรอง กพ.รับรอง อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขา 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภณ กิตยานุรักษ์
2 ff ff ff ff อาจารย์จุฬา ทองประไพ
3 ff ff ff ff อาจารย์ยุพิน เถื่อนศรี
4 ff ff ff ff รองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน
5 ff ff ff ff อาจารย์สุพัตตรา ธิมาคำ
6 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5 ปี) 27 กันยายน พ.ศ.2554 26 มีนาคม พ.ศ.2555 17 กรกฏาคม พ.ศ.2555 อาจารย์วิโรจน์ เพียรพัฒนรัฐ
7 ff ff ff ff อาจารย์อภิชาติ สุขอร่าม
8 ff ff ff ff อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์
9 ff ff ff ff อาจารย์สำเนียง วรรณทอง
10 ff ff ff ff อาจารย์รำจินต์ สุวรรณสันติสุข
11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) 27 กันยายน พ.ศ.2554 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 อาจารย์วทัญญู ขลิบเงิน
12 ff ff ff ff อาจารย์พรสุดา อินทร์สาร
13 ff ff ff ff อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร
14 ff ff ff ff อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์
15 ff ff ff ff ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา โคทวี
16 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า 11 มกราคม พ.ศ.2555 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ ชัยอ้าย
17 ff ff ff ff อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์
18 ff ff ff ff อาจารย์อนุชา ริกากรณ์
19 ff ff ff ff อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร
20 ff ff ff ff อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น
21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 อาจารย์สรณ โภชนจันทร์
22 ff ff ff ff อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์
23 ff ff ff ff อาจารย์สุกัญญา สุจาคำ
24 ff ff ff ff อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
25 ff ff ff ff อาจารย์ชัชชัย สุจริต
26 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์กฤษณะ คำฟอง
27 ff ff ff ff อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง
28 ff ff ff ff อาจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์
29 ff ff ff ff อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส
30 ff ff ff ff อาจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
31 บริหารธุรกิจบัณฑิต ไม่ระบุสาขา 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวัฒน์ ชมระกา
32 ff ff ff ff ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งดาว จินดาเทวิน
33 ff ff ff ff อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง
34 ff ff ff ff ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด
35 ff ff ff ff อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
36 ff ff ff ff อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
37 ff ff ff ff อาจารย์ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ
38 ff ff ff ff อาจารย์เบญจวรรณ สุจริต
39 ff ff ff ff อาจารย์ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว
40 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
41 ff ff ff ff อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
42 ff ff ff ff อาจารย์สมเกียรติ ดอนทองแดง
43 ff ff ff ff อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
44 ff ff ff ff อาจารย์พิชญาพร พีรพันธุ์
45 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
46 ff ff ff ff อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ
47 ff ff ff ff อาจารย์ทัศนา จารุชาต
48 ff ff ff ff อาจารย์เบญจมาศ เกิดมาลัย
49 ff ff ff ff อาจารย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์
50 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 26 สิงหาคม พ.ศ.2554 19 มกราคม พ.ศ.2555 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร ศิริถาพร
พบข้อมูลทั้งสิ้น : 251
หน้า : [1][2] [3] ...[