ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา ผ่านสภามหาวิทยาลัย สกอ. รับรอง กพ.รับรอง อาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษา
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขา 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภณ กิตยานุรักษ์ ข้อมูลการศึกษา
2 อาจารย์จุฬา ทองประไพ ข้อมูลการศึกษา
3 อาจารย์ยุพิน เถื่อนศรี ข้อมูลการศึกษา
4 รองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน ข้อมูลการศึกษา
5 อาจารย์สุพัตตรา ธิมาคำ ข้อมูลการศึกษา
6 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5 ปี) 27 กันยายน พ.ศ.2554 26 มีนาคม พ.ศ.2555 17 กรกฏาคม พ.ศ.2555 อาจารย์วิโรจน์ เพียรพัฒนรัฐ ข้อมูลการศึกษา
7 อาจารย์อภิชาติ สุขอร่าม ข้อมูลการศึกษา
8 อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ข้อมูลการศึกษา
9 อาจารย์สำเนียง วรรณทอง ข้อมูลการศึกษา
10 อาจารย์รำจินต์ สุวรรณสันติสุข ข้อมูลการศึกษา
11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) 27 กันยายน พ.ศ.2554 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 อาจารย์วทัญญู ขลิบเงิน ข้อมูลการศึกษา
12 อาจารย์พรสุดา อินทร์สาร ข้อมูลการศึกษา
13 อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร ข้อมูลการศึกษา
14 อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์ ข้อมูลการศึกษา
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา โคทวี ข้อมูลการศึกษา
16 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า 11 มกราคม พ.ศ.2555 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ ชัยอ้าย ข้อมูลการศึกษา
17 อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์ ข้อมูลการศึกษา
18 อาจารย์อนุชา ริกากรณ์ ข้อมูลการศึกษา
19 อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร ข้อมูลการศึกษา
20 อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น ข้อมูลการศึกษา
21 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 อาจารย์สรณ โภชนจันทร์ ข้อมูลการศึกษา
22 อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์ ข้อมูลการศึกษา
23 อาจารย์สุกัญญา สุจาคำ ข้อมูลการศึกษา
24 อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา ข้อมูลการศึกษา
25 อาจารย์ชัชชัย สุจริต ข้อมูลการศึกษา
26 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์กฤษณะ คำฟอง ข้อมูลการศึกษา
27 อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง ข้อมูลการศึกษา
28 อาจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์ ข้อมูลการศึกษา
29 อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส ข้อมูลการศึกษา
30 อาจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ ข้อมูลการศึกษา
31 บริหารธุรกิจบัณฑิต ไม่ระบุสาขา 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวัฒน์ ชมระกา ข้อมูลการศึกษา
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งดาว จินดาเทวิน ข้อมูลการศึกษา
33 อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง ข้อมูลการศึกษา
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด ข้อมูลการศึกษา
35 อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ ข้อมูลการศึกษา
36 อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ ข้อมูลการศึกษา
37 อาจารย์ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ ข้อมูลการศึกษา
38 อาจารย์เบญจวรรณ สุจริต ข้อมูลการศึกษา
39 อาจารย์ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว ข้อมูลการศึกษา
40 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ข้อมูลการศึกษา
41 อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ ข้อมูลการศึกษา
42 อาจารย์สมเกียรติ ดอนทองแดง ข้อมูลการศึกษา
43 อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ ข้อมูลการศึกษา
44 อาจารย์พิชญาพร พีรพันธุ์ ข้อมูลการศึกษา
45 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 28 กันยายน พ.ศ.2555 อาจารย์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ ข้อมูลการศึกษา
46 อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ ข้อมูลการศึกษา
47 อาจารย์ทัศนา จารุชาต ข้อมูลการศึกษา
48 อาจารย์เบญจมาศ เกิดมาลัย ข้อมูลการศึกษา
49 อาจารย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ ข้อมูลการศึกษา
50 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 26 สิงหาคม พ.ศ.2554 19 มกราคม พ.ศ.2555 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร ศิริถาพร ข้อมูลการศึกษา
พบข้อมูลทั้งสิ้น : 271
หน้า : [1][2] [3] ...[